Webové stránky firmy ROBEX DK, s.r.o. používají soubory cookies. Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Více o cookies zde!

PODROBNÉ NASTAVENÍ
ROBEX DK, s.r.o. - řezací technika, doplňky pro provozy, zakázková výroba strojů
 

Reklamační řád


Reklamační řád firmy ROBEX DK, s.r.o. ®

 REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obchodní řád firmy ROBEX DK, s. r. o. ®

  OBSAH:

 

  1. Informace o firmě
  2. Věcná ustanovení
  3. Všeobecná ustanovení
  4. Korektní převzetí zboží kupujícím
  5. Délka záruky
  6. Uplatnění záruky
  7. Doplňující informace
  8. Zánik záruky, neplatná reklamace
  9. Způsob vyřízení reklamace
  10. Kontakt
  11. Kniha přání a stížností

     
  1. INFORMACE O FIRMĚ  
  adresa firmy:

ROBEX DK, s. r. o.
Slovany 3051
544 01 Dvůr Králové nad Labem


kontakt na administrátora internetového obchodu:

BUCHAR JIŘÍ
mob.: +420 603 32 32 45 (pouze v případech týkajících se přímo e-shopu a www prezentace)
e-mail:
robex-dk@tiscali.cz
 
     
  Zpět na obsah  

  2. VĚCNÁ USTANOVENÍ  
 

Tento reklamační řád je platný od: 19. 9. 2008

Tento reklamační řád je pevně věcně svázán s obchodními podmínkami firmy.

Tento reklamační řád je totožný pro kamenný obchod firmy ROBEX DK, s.r.o., tak i internetový (elektronický) obchod prezentovaný na internetové doméně WWW.ROBEX-DK.CZ.

V našem internetovém obchodě www.robex-dk.cz poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v naší prodejně ROBEX DK, s .r.o. ve Dvoře Králové nad Labem.

Reklamace zboží a výrobků s charakterem zakázkových strojů a příslušenství se řídí plně obchodním zákoníkem a příslušnými souvisejícími dokumenty, přičemž je ke každé reklamaci vždy přistupováno individuálně. Směrodatným dokumentem pro vyřízení reklamace je vždy kupní smlouva, předávací protokol a další dokumenty související se zakázkovým strojem a jeho příslušenstvím.


Firma ROBEX DK, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu tohoto reklamačního řádu a souvisejících dokumentů (obchodní podmínky aj.)
 

 
     
  Zpět na obsah  

  3. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  
  Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi "koncovým kupujícím" a společností ROBEX DK, s.r.o. , provozovatelem stránek robex-dk.cz - dále jen "prodávající" .

Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

V případě, že zboží není odebráno osobně, převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je předán prvnímu přepravci. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.robex-dk.cz.

Jako doklad o záruce ( záruční list ) vystavuje firma ROBEX DK s. r. o. ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad ( faktura, prodejka - dále jen záruční list ) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky ( název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo, ... ), v některých případech jsou podmínky reklamace, které doplňují a rozšiřují tento reklamační řád, uvedeny detailně v návodu k obsluze dodaném spolu se zbožím popř. kupní smlouvě.

 
     
  Zpět na obsah  

  4. KOREKTNÍ PŘEVZETÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM  
 


Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. V případě předání zboží na kamenné prodejně je zákazník povinen zboží odzkoušet (pokud to charakter zboží umožňuje) a převzetím souhlasí plně s jeho stavem. Prodávající je povinen tomuto nároku na odzkoušení vyhovět!

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: robex-dk@tiscali.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

V případě nákupu staršího zboží, bazarového zboží či zboží, které bylo dříve již užíváno souhlasí zákazník (kupující) se stavem věci, zboží a toto stvrzuje jeho přebráním. Prodávající je povinen zákazníka o stavu věci uvědomit a také mu sdělit přibližné stáři věci, zboží.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

 
     
  Zpět na obsah  

  5. DÉLKA ZÁRUKY  
  Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Prodávající může ze své vůle záruční lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě, dokladu či návodu k obsluze.

Reklamace jsou vyřizovány podle ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně s spotřebitele a občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. §619-627, oddíl čtvrtý - zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě, s přihlédnutím k tomuto reklamačního řádu.  Dále pak dle ustanovení obchodního zákoníku v plném rozsahu.

U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

V případě, že bylo zboží zakoupeno spotřebitelem s IČ musí kupující uplatňovat tuto reklamaci vždy přímo u firmy ROBEX DK, s.r.o. (nikoli u svého prodejce). V tomto případě se reklamace řídí všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem platným a vydaným firmou ROBEX DK, s.r.o., dále pak obchodním zákoníkem.
 
     
  Zpět na obsah  

  6. UPLATNĚNÍ ZÁRUKY  
 


Reklamaci musí kupující učinit písemně (e-mailem, faxem, poštou) a v oznámení uvést zjištěné závady. K vyřízení reklamace je nutné předložit kopii faktury, doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Místem pro uplatnění reklamace je:
ROBEX DK s. r.o., Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem (sídlo firmy)

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny, nebo přinést na tuto adresu osobně. Balík by měl být označen viditelně “REKLAMACE” a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady  zboží.

 
     
  Zpět na obsah  

  7. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE  
  Prodávající negarantuje platnost informací, které jsou proměnlivé v čase a to vč. informací uvedených v návodu k obsluze.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 5 dnů od obdržení oznámení o reklamaci o postupu a vyřízení.

Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

Informace uvedené v návodu k obsluze daného zařízení se mohou lišit v typu a podtypu konkrétního přístroje.

Plné znění reklamačních podmínek k danému zboží je uvedeno vždy v přiloženém návodu k obsluze a v tomto reklamačním řádu.
 
     
  Zpět na obsah  

  8. ZÁNIK ZÁRUKY, NEPLATNÁ REKLAMACE  
 


Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného způsobu, použit nestandardních postupů a vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací po převzetí zboží, na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se také nevztahuje a zaniká u zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.

Pečeti, samolepící štítky a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

a) mechanickým poškozením zboží,
b) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
e) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno škodní událostí (povodeň aj.), přírodními živly nebo vyšší mocí,
f) pokud se závada projevuje pouze u doplňků a příslušenství, u kterého není zákazník schopen doložit způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaných a nestandardních (firmou ROBEX DK, s.r.o. nedoporučených) dílů, příslušenství a spotřebního materiálu,
g) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, návodu k obsluze nebo všeobecnými zásadami,
h) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
i) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, dílčí úpravy atd.),
j) při chybně provedeném výměně dílů, příslušenství

Dále se záruka nevztahuje na zboží či jeho části jež mají charakter spotřebního materiálu např. nože, brousky, podavač u splintovací pistole, mechanické opotřebení vlivem nadměrného používání u zboží které neodpovídá takovému vytížení ani použití aj. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření krytu apod.), bez vědomí technika firmy ROBEX DK, s.r.o. se kupující zbavuje tímto jednáním záruky a tato zaniká v plném rozsahu.

Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. řezačka), ale nekorektní instalace příslušenství (např. přívodního kabel, nůž aj....), pokud bylo zboží poškozeno nekorektním chováním obsluhy, nebo jestliže zboží poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta.

Při předání reklamovaného zboží nebo zařízení k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si či jinak vytvořit odpovídající náhradu reklamovaného zboží. V žádném případě nemůže kupující, zákazník požadovat v rámci reklamačního řízení náhradu za vzniklé ztráty z výroby.

 
     
  Zpět na obsah  

  9. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE  
  Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží ( v případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat ). V případě nemožností vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis**.

Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží.

** Do vrácené částky se může promítnout aktuální cena zboží podobných vlastností

Reklamace zboží prodávajícího vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. ( Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím!)

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
 
     
  Zpět na obsah  

  10. KONTAKT  
  Reklamace zasílejte na adresu:

ROBEX DK, s.r.o.
Slovany 3051
544 01 Dvůr Králové nad Labem
 
     
  Zpět na obsah  

  11. VAŠE PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI  
  O vašem přání či stížnosti můžete také firmu ROBEX DK, s.r.o. uvědomit telefonicky či e-mailem  
     
  Zpět na obsah  
     

 

Tisk této stránky                            KONTAKTY                            MAPA WEBU!!!                ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU

 
     
  Obchodní podmínky naleznete na www.robex-dk.cz/podminky.php
Technickou podporu na www.robex-dk.cz/podpora.php
 
  Poznámka: firma ROBEX DK, s.r.o. si vyhrazuje právo na změny v tomto dokumentu bez předchozího upozornění  
 


©
Copyright  by ROBEX DK, s.r.o.®                         aktualizováno dne 3. 6. 2010

 


 
to Top technická podpora  |  obchodní podmínky | právní prohlášení  |  webdesign fryzl.net  |  mapa webu  |  osobní údaje  |  kontaktní informace  |  nastavení cookies Adminto Top
 
 :: Naše odkazy :: InstalaceZTI.cz ::