. RobexPedie - Zakázková výroba strojů

Nápověda Zakázková výroba strojů

Vývoj, konstrukce, zkušebnictví, strojní výroba, vývoj a výroba elektroniky, repase, servis

Zakázková výroba strojů je specializované odvětví využívající plně znalostí ze strojařských oborů, výroby složitých konstrukcí, svařování, frézování, soustružení, úprav kovů a dalších operací. K oživení stroje je pak třeba využít specialisty v oboru elektroinstalací, elektroniky, pneumatiky či hydrauliky. U složitějších konstrukčních prvků pak specialisty v oblasti výpočetní techniky,  programátory a jiné. Specializované stroje pak předpokládají kromě obecných znalostí i znalosti získané dlouhodobým vývojem, na základě zkušeností.

Specializace na výrobu strojů a zařízení na zakázku respektive dle potřeb zákazníka předpokládá skutečně obsáhlé znalosti, kladené nejen na mechaniky a dílenské pracovníky, kteří se účastní výroby, ale zejména na konstruktéry a pracovníky v oblasti vývoje a návrhu stroje. Samostatnou částí každé zakázkové výroby je pak, díky širokému záběru a víceméně obecné specializaci, možnost uprav již vyrobených strojů jiných firem.

Zakázkovou výrobu dělíme na:
- obecná výroba strojů
- výroba jednoúčelových strojů

Zakázková výroba strojů, výroba jednoúčelových strojů

Obecnou zakázkovou výrobou je v tomto smyslu rozuměna výroba stroje na zakázku, přání zákazníka s jistou měrou universálnosti v použití stroje. Naopak při výrobě jednoúčelového stroje je dbán důraz na stoprocentní funkčnost stroje v rámci jeho základní funkce. Zakázkovým strojem může být například pásová pila, která je schopna dělit nejen textilie, fólie či lehké pryže, ale i například Molitan ® či jiné lehké pěnové materiály. V tomto smyslu je jedná o stroj vyrobený na zakázku, který je nikoli z pohledu užitného, ale z pohledu záměny zpracovávaných materiálů universální. Naopak jednoúčelovým strojem může být chápan pouze takový stroj, který provádí pouze jednu konkrétní operaci či sled operací v návaznosti na jeden typ či určitou  uzavřenou skupinu typů opracovávaných materiálů. Pro příklad uvedeme třeba linku na opracování Pocelu, materiálu vyráběného firmou Synthesia a.s., tkaniny gázového typu, která je plněna určitým množstvím tekuté kyseliny. Tato gáza pak prochází linkou , která ji připravuje na její zákaznické použití resp. prodej. Jednoúčelový stroj lze tedy chápat jako úzce specializovaný.

Kroky při dokonalé zakázkové výrobě strojů:
- poptávka
- test, zkouška
Postup při zakázkové výrobě strojů, výrobě jednoúčelových strojů - posouzení
- kalkulace
- nabídka
- odsouhlasení zákazníkem
- smlouva o dílo či kupní smlouva
- prohloubené zkoušky
- konstrukce stroje
- odsouhlasení zákazníkem
- vlastní výroba stroje
- testování stroje
- odsouhlasení zákazníkem
- převoz k zákazníkovi
- zkušební provoz
- doladění pro plný provoz
- spuštění plného provozu
- pravidelný servis a péče o stroj

Na samotném začátku zákazník vyjádří svoji představu o funkčnosti a možnostech stroje, popřípadě předvede jiný podobný funkční stroj. V poptávce je třeba přesně nespecifikovat funkčnost stroje, kadenci stroje, rozsah použití a další podrobné informace vycházející z představy zákazníka. Poté následuje hrubý předběžný návrh, v případě složitějších strojů pokusy s hlavními funkcemi, cenová a časová kalkulace, veškeré detailní projednání podrobností a sepsání smlouvy o dílo. Veškeré tyto služby jsou vždy zcela zdarma, přičemž firma která by požadovala zaplacení takto provedených testů a zkoušek či zaplacení vystavení nabídky by neměla na trhu dostatečně silné postavení, jelikož zákazník vždy předpokládá nulové náklady na zjištění ceny konkrétního stroje. V některých případech však lze předem dojednat cenu za provedené testovací práce, a to zejména při testování a vývoji technologií, které dále nebudou firmou u které byla poptávka prováděna realizována stavba či výroba stroje.

Po sepsání smlouvy o dílo následuje zaplacení sjednané zálohy a začíná samotný vývoj stroje, jeho konstrukce, výpočty namáhání, výroba technické dokumentace, objednání některých již hotových dílů (převodovky, motory) a příprava výroby. Vždy je vycházeno z předběžných testů, které jsou konány v době před vystavením nabídky, tak aby měla firma, jež bude realizovat vývoj a výrobu stroje, jistotu budoucí funkčnosti stroje. V případě testování složitých celků může být přistoupeno k výrobě makety resp. zmenšeného plně funkčního modelu nebo některé z funkčních celků či částí stroje pro dokonalé testování.

Do výroby nyní přichází již plně vyhotovená výrobní dokumentace včetně výkresové dokumentace, toliko potřebné při výrobě zakázkových strojů moderní technikou. Nejdříve jsou provedeny práce čistě mechanické jako jsou například dělení železa, ocele, dle výkresové  dokumentace. Následují v rychlém sledu operace na přesné obrobení jednoduchých i složitějších dílců, frézování soustružení a jiné. V závislosti na typu vlastní výroby provede montážní skupina postupné sestavování a odlaďování stroje. Stroj je po odladění znovu plně rozebrán a dílce předány k dokončovacím pracem, mezi které patří zejména jejich povrchová úprava, která zajistí dlouhou životnost stroje a jeho konstrukce.  Takovouto povrchovou úpravou může být například žárové zinkování, ochranné nátěry, ošetření dutin konstrukčních dílců, vložení záslepek a jiné.

Po opětovném složení stroje, pokud to jeho rozměry umožňují, je proveden převoz k zákazníkovi, do místa jeho budoucí činnosti. V opačném případě je jeho složení prováděno až po převozu k zákazníkovi. Nyní je stroj připraven  k prvnímu spuštění a testovacímu provozu. V rámci tohoto provozu jsou odladěny poslední funkční nedostatky, jakými mohou být například seřízení řezacích nožů a jiné.  Stroj je vždy předán zákazníkovy včetně dokumentace, která k němu náleží. Touto dokumentací je vždy návod k obsluze, prohlášení o shodě a další. Na stroji také musí být vylepeny štítky výrobce, technické štítky a štítky bezpečnostní. Pracovník firmy také provede úplné zaškolení obsluhy, které je stvrzeno podpisem obou stran na protokol o provedení proškolení. Předávací protokol potom podepíše odpovědný pracovník. V rámci hladkého budoucího provozu je vždy důležité předpokládat jistou účast firmy, jež stroj vyrobila, na servisu stroje. Doporučuji také zajistit dostatečné množství náhradních dílů s rychlým či běžným opotřebením.

Dělení strojů dle způsobu provozu:
- ruční
- poloautomatické
- automatické
- automatické plně řízené

Ruční stroje jsou stroje které předpokládají pro svůj provoz plně obsluhu člověkem. Obsluha realizuje nejen přísun a odebírání materiálu, ale i posun jednotek a další operace. V některých případech se dá říci, že může takto koncipovaný stroj kapacitně předehnat stroj plně automatický. Je tedy vždy na zákazníkovi pro který  typ stroje se rozhodne.

Poloautomatický stroj je stroj jež potřebuje obsluhu pro vkládání a odebírání materiálu. V některých případech realizuje také obsluha i další operace. Jedná se o střed nabídky strojů. Tyto stroje se zpravidla již neobejdou bez elektroniky, motorických jednotek, převodovek, pneumatických prvků a dalších. Strojům automatickým se tyto blíží nejen jejich výkonem , ale i pořizovací cenou.

Automatické stroje již zpravidla předpokládají od obsluhy pouze vkládání a odebírání materiálu do, respektive ze stroje. Plně řízené automatické stroje mají pak již zajištěn přísun a odběr materiálu strojově. Automatické stroje pracují bez zjevných zásahů obsluhy. Obsluha provede pouze jejich seřízení či nastavení a spustí proces výroby. Zpravidla je naopak nežádoucí a to nejen z pohledu bezpečnosti vstupování do místa ustavení stroje. Automatické stroje jsou zaklecovány, tak aby k nim bylo tomuto přístupu zamezeno. Pouze při opravách a seřízení jsou tyto zábrany sejmuty. Automatické stroje jsou využívány zejména pro vícečetné operace, kde je třeba vysoké výrobní kapacity. Automatické stroje, i když je vstupní investice vysoká, mívají díky úspoře lidské pracovní síly, poměrně rychlou návratnost. Ekonomická stránka věci by měla být vyhodnocena, zkalkulována již při podání poptávky.

Ukázkový zjednodušený výpočet úspory a návratnosti:

Ruční stroj z tohoto příkladuStroj pro vyřezávání drážek do polystyrenu

1) ruční stroj       
- výrobní kapacita: 28 desek za směnu
- obsluha 1 pracovníkem
- cena pořízení Kč 11720,-

Poloautomatický stroj s tohoto příkladu2) poloautomatický stroj
- výrobní kapacita: 360 desek za směnu
- obsluha 1 pracovníkem
- cena pořízení Kč 165000,-

Zakázku čítající výrobu 10000 ks desek bude pracovník s ručním strojem realizovat 360 pracovních dní. Pracovník na poloautomatickém stroji však pouze 28 dní. Průměrné, pro výpočet snížená, hrubá mzda pracovníka činí 10 tis. Kč / 1 měsíc. To znamená denní náklad v podobě cca. 420 Kč / den (do mzdy nejsou započítány pro zjednodušení ani další náklady na zaměstnance, jako jsou odvody sociálního a zdravotního pojištění, daně aj.).  Práce na vyhotovení 10 tis. Ks desek bude stát zaměstnavatele pouze z pohledu  mzdy cca. Kč 151200,-. V případě práce zaměstnance na poloautomatickém stroji s vyšší kadencí pak cca. Kč 11760,-.  Rozdíl tedy činní Kč 139480,-. V tomto případě je tedy jednoznačná výhoda, dána zejména rozdílným výkonem  strojů, na straně stroje poloautomatického. Poloautomatický stroj, který má však i další, víceméně směšné náklady na provoz (spotřeba elektřiny 250W oproti 60W) má v tomto případě velice rychlou dobu návratnosti a to i vezmeme li v potaz že po dobu zbývajících 332 dní, po které bude stále trvat výroba na ručním stroji může poloautomatický stroj již vykonávat a plnit další zakázky. Výkonnostně totiž zvládne za stejný časový úsek zpracovat až 128000 kusů desek, které by trvaly na ručním stroji ohromných 4500 dní.     

Rozdíl by byl markantnější při použití skutečné mzdy Vašeho zaměstnance. Náklady na údržbu jsou v tomto případě u obou typů zde zmíněných strojů velice podobné. V příkladu je v rámci zjednodušení zaokrouhlováno. Příklad však vychází ze skutečných údajů (typy strojů, výkony, cena pořízení).

Samostatnou kapitolu při vývoji a výrobě strojů na zakázku pak tvoří tvorba dokumentace a zajišťování atestů, prohlášení o shodě, analýzy a rozboru rizik. Každý vyrobený stroj umístěný výrobní firmou na trh by měl projít testováním při kterém jsou zjišťovány údaje pro vyhotovení analýzy a rozboru rizik, a v neposlední řadě také údaje pro protokoly o měření hlučnosti stroje a další. Kromě akreditovaných osob je dále třeba jednat s dalšími institucemi, protože zajišťují služby, bez kterých není možné v některých případech uvést stroj na trh s dokumentární a normativní správností. Zejména se jedná o Český metrologický institut ČMI, Institut technické inspekce ITI a další. 

Pro stroje mechanické i jiné je třeba zajistit měření hlučnosti, zjištění jejich obecné bezpečnosti, pro stroje elektrické či stroje s elektronikou či dalšími elektro prvky pak vstupní revizi elektro, měření elektromagnetické kompatibility, dále pak další specializované měření speciální prvky strojů, například tlakové zkoušky pro tlakové nádoby a jiné.

Firma ROBEX DK, s.r.o.®, jež je dlouholetým výrobcem strojů na zakázku se specializuje na výrobu strojů a zařízení na zakázku dle potřeb zákazníka popřípadě upravuje již vyrobené funkční stroje. V rámci z dalších činností však zajišťuje i repase a servisy strojů jiných značek. Díky vlastní konstrukci jsme schopni zajistit návrh, komplexní technickou dokumentaci, výpočty namáhání a samozřejmě samotnou výrobu stroje. Jsme schopni vyrobit stroje v provedení ručním, poloautomatickém, i automatickém a to včetně strojů řízených Alternativní logo firmy ROBEX DK, s.r.o. - vyrobce strojů na zakázkupomocí počítače. Vyrobené stroje lze také po domluvě  zakomponovat do již Vámi používané linky. Vyrábíme veškeré stroje a zařízení počínaje například jednoduchými přípravky až po složité automatické linky.  Při realizaci složitých výrobních celků jsme schopni díky dlouholetým zkušenostem v oboru a dobrými vztahy s našimi partnery zajistit formou kooperací poměrně rychlé dodání strojů. Další oblastí je pak možnost naší firmy v oblasti pravidelných servisů, údržby strojů vyrobených nejen námi objednávaných našimi zákazníky. 

Firma ROBEX DK, s.r.o. ® realizuje každý rok přes 100 zakázek na výrobu zakázkových strojů a jednoúčelových strojů. Je tedy v tomto oboru jedničkou ve střední Evropě.

Při nákupu zakázkového stroje se vždy předzásobujte náhradními díly.


Jste v kategorii: Zakázkové stroje

Otevři celou kategoriiPřejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky


 
ROBEX DK, s.r.o. - centrum řezací techniky | CleexCut - pily a řezačky na izolace | ExaPro.cz - použité stroje | Odkazy na partnery webu www.robex-dk.cz | Chcete zde odkaz na Vás?