. RobexPedie - Pásova pila na pěnové materiály

Nápověda Pásova pila na pěnové materiály

Pásové pily, vertikální pila na PUR, Molitan ®, horizontální pila na polyuretan

Pásová pila na pěnové hmoty a podobné materiály je stroj určený k přesnému dělení pěnových a jim podobných materiálů ložených na desce této pásové pily. K řezu dochází tlačením materiálu do místa řezu či posuvem nože do materiálu. Místo řezu je dáno místem průchodu pásového nože skrz desku stolu.

Pásová pila funguje na principu oběžného nože, nekonečného pásu, který je posouván do řezu jednosměrným otáčením pilového pásu. K rotaci tohoto pásového nože je využito kol, jež otáčejí tímto nožem  (počet kol, dle typu pily), přičemž jedno kolo pily musí být vždy hnané. Je nutné dbát na správné napnutí nože. Pilový pás je uveden do pohybu silou motoru, která je přenášena na hnané kolo a tím i pilový pás. Pásový nůž se pohybuje tedy jedním směrem a zpravidla směrem k desce stolu na které je umístěna průpyšnice, drážka v desce stolu vyrobená z kovového materiálu. Tvoří tak místo kde dochází k řezu. Z podstaty řezu je jasné, že při rychlém pohybu nože do řezu dochází k jeho postupnému otupení. Ke zpětnému nabroušení pak slouží brousící zařízení.

Pásové pily dělíme dle určení na:

- pily na textilie a podobné materiály
- pily na Molitan ® a jiné pěnové materiály
- pily na dřevo, kov a další

V tomto článku se však budeme věnovat pouze pilám na pěnové materiály. S pilami tohoto typu se setkáme všude tam, kde je zpracováván ve větší míře Molitan®, polyuretan či jiná nejen měkká pěna. Jedná se rychlý způsob přesného, nejen rovného, opracování pěnových hmot i velkých rozměrů. Speciálními pásovými pilami lze velice přesně vytvářet i tvarové řezy všech typů.

Pásové pily na pěnové hmoty - vertikální, úhlová, horizontální řízená pomocí PC

Pásové pily na pěny jsou charakterizovány zejména použitím jednoho ze tří typů ostří pásových nožů. V některých případech však může být k řezu využito speciálních strun, hovoříme pak o strunové pile či pile oscilační. Zároveň mívají pásové pily na pěnové hmoty velkou výšku řezu. Pásové nože mohou být jednostranně či oboustranně broušené. Oboustranné nože navíc umožňují provádění řezu ve dvou směrech. Jak jsme již uvedli, existují tři základní typy ostří těchto nožů, jedná se normální s rovným ostřím, konkávní a konvexní.

Základní členění pásových pil na pěny je:
- vertikální pila
- horizontální pila
- pila pro úhlové řezy
- pila kopírovací
- pila oscilační

Pěnové hmoty mají zelenouVertikální pila je pila, kde v místě řezu prochází nůž ve svislém, vertikálním směru. O horizontální pile hovoříme v případě že je pilový pás vedený v horizontální rovině. Úhlovací pila slouží k dělení pěnových materiálů pod specifickým úhlem. Z bloku tak mohou být vyřezány klíny. U úhlových pil může být úhel nastaven buďto nastavením sklonu ramena či nastavením desky stolu pily., přičemž praktičtější se jeví využití pohyblivého ramena ve kterém je veden pilový pás. Pila kopírovací je speciální pila, zpravidla horizontálního typu, ale  i vertikální, určená pro přesné vyřezávání tvarů. Pily kopírovací mohou být vybaveny standardním nožem či strunou. Struna umožňuje docílit i precizních tvarových řezů. Zvláštním typem jsou pak pily oscilační, kde není využíváno kol, jak je známe z běžných pil, ale speciálního zařízení, které kmitá s nožem či strunou. Tento způsob je rychlejší, při řezu však vzniká vysoký podíl prachu.

Strunová pila - kopírovací, oscilační

Pásové pily můžeme také rozdělit dle způsobu obsluhy na:
- ruční
- poloautomatické
- automatické

Ovládací dotykový panel počítačem řízené pilyRuční pásové pily předpokládají obsluhu ve všech krocích práce. Obsluha materiál položí na desku stolu a tlačí jej proti noži. Po odříznutí materiál sejme z desky stolu. U poloautomatických pil je vždy některá z činností obsluhy nahrazena motorickou jednotkou, například posuv stolu do řezu. U plnoautomatických pil je zadán příkaz obsluhou či jiným podmětem a vše obstará stroj automaticky. V případě tvarových výřezů pak hovoříme o pilách kopírovacích, kdy pilový pás kopíruje tvar zadaný v ovládací jednotce, počítači či v ruční podobě pily kopíruje odměřovacím prstem vloženou šablonu. Pily které jsou užívány pro rovné řezy jsou nazývány často formátovací pily.

Deska stolu pásové pily může být:

- pevná
- posuvná

Pevná deska je pevně spojena s kostrou pily. Materiál musí být tlačen obsluhou a klouže po desce stolu, která má většinou hladkou, kluznou povrchovou úpravu. Tohoto principu je vzhledem k vysoké přilnavosti pěnových materiálu využíváno ve výjimečných případech. Posuvné stoly jsou vybaveny vedením, které obstarává rovný, přímý pohyb této desky k noži.  Zvláštní úpravy desek stolů pak jsou stoly s přisátím pomocí vakua, desky stolu s tlakovým vzduchem, který nadnáší při manipulaci materiál, či jiné úpravy desek stolů. Existuje pak méně častý typ pil, kde je nůž tlačen do materiálu, který je ložen na pevné desce stolu. V tomto případě hovoříme o posuvné, pojízdné pásové pile.

Deska pily může být vybavena:
- stranové dorazové čelo
- dorazové sklopné čelo
- dorazové úhlovací čelo
- druhé dorazové čelo mechanické
- druhé čelo spřažené, krokovací
- čelo s odměřovacím zařízením

Horizontální pila na pěnové hmotyV případě vertikálních pil může být pila vybavena stranovým dorazovým čelem. Toto čelo určuje vzdálenost bloku pěny od místa řezu a tím výstupní rozměr bloku. Dorazové čelo může být mechanické, kdy seřízení provádí obsluha, s mechanickým posuvným zařízením, kdy obsluha provede seřízení například otáčením ovládacího kola či posuvem elektrickým. V některých případech je toto čelo sklopné. Sklopné čelo umožňuje toto sklopit tak, aby při řezu větších bloků nepřekáželo. Při řezu menších bloků také může posloužit jako úhlovaní, pomocí kterého lze i na vertikální Další horiznontální pásová pila ne PURpile docílit úhlových řezů. Druhé pomocné dorazové čelo je na pile užíváno kvůli lepší fixaci bloku při řezu. Toto druhé čelo může být stavitelné samostatně, či v některých případech spřaženě. Tohoto je využíváno hlavně u řezání více desek z jednoho vstupního bloku, samozřejmě je pak pro navýšení kadence stroje využit oboustranně broušený nůž. Obsluha provede základní usazení bloku a seřízení hlavního čela, po té přirazí k bloku druhé, pomocné čelo a provede řez. Při dalších řezích jsou obě pravítka posouvána ve stejných krocích, jsou tedy spřažená a navzájem  se nemění vzdálenost těchto čel od sebe. Specialitou některých pil je pak použití odměřovací inkrementální čidlo, které udává přesnou polohu a vypisuje ji na displej či je výstup zapojen do počítačem řízeného systému obsluhy pily u automatického stroje.

Při každodenní práci je vhodné místo řezu včetně celé desky stolu řádně osvětlit tak, aby si obsluha při práci nestínila. Je také důležité dbát nepřetržité zvýšené opatrnosti a to zejména s ohledem na riziko pořezání Kolo pásové pilydíky vysoké ostrosti nožů. Používejte tedy vždy ochranné protipořezové rukavice. Pro práci jsou vhodné rukavice řeznického typu s ocelovými kroužky, pro výměnu nožů a další údržbářské práce pak rukavice s textilními nánosy, které jsou lehké, obsluha má cit, zároveň mají jistý stupeň ochrany před pořezáním paží obsluhy. Dalšími ochrannými prvky mohou být ochranné brýle či sluchové klapky pro ochranu sluhu obsluhy a to při užívání pil staršího data výroby. Pracovní místo udržujte čisté a to nejen desku pily, ale i místo kolem pásové pily, zvláště pak při nutnosti pohybu obsluhy kolem pásové pily. Dále používejte pohyblivý ochranný sloupek, jinak též zvaný ochranná patka. Tuto vždy sesuňte do co nejnižší polohy vždy tak, aby byl nůž plně schován v této patce a mezi materiálem a tímto sloupkem byla co nejmenší mezera (toto platí hlavně pro vertikální pily).

Pásové pily prošli během svého vývoje mnoha inovacemi. Dnešní pásové pily jsou již téměř odlišné od svých předchůdkyň, i když princip stále zůstává. K rotaci nože je  využíváno stále kol. I velice staré pásové pily stále pracujíTyto kola jsou hliníkové odlitky či odlitky z jiných materiálů, která jsou osazena v případě nehnaných kol ložisky. Tato ložiska umístěná na ose kola zajišťují hladký chod kola respektive pilového pásu. U hnaného kola je systém upevnění kola odlišný od typu pily. Ať je toto kolo přímo na hřídeli motoru či je hnané řemenem, vždy je rotace, otáčivý pohyb, zajištěn motorickou jednotkou, která udává sílu pily, její výkon a rychlost pohybu pilového pásu. Pásové pily na pěnové hmoty mohou být osazeny dvěma koly, třemi koly či čtveřicí kol, přičemž jedno z těchto kol je vždy hnací. U horizontálních pil je pak často využito dvojice či čtveřice kol.

Typ pily z pohledu změny rychlosti pilového pásu:
- jednorychlostní
- dvourychlostní
- s plynulou regulací rychlosti

V tomto případě je rychlost nože udávána v jednotkách metr za 1 sekundu (m/s či ms). Jednorychlostní pásové pily mají rychlost otáčení nože dánu rychlostí otáčení rotoru motorické pohonné jednotky či Ochranný sloupek pily chrání před pořezánímzpřevodováním převodů pily. U této pily není možno změnit klasickým způsobem snížit či zvýšit rychlost otáčení nože a tato je tedy pevná. Při využití frekvenčního měniče však i na tomto typu pil lze rychlost alespoň částečně pozměnit. Jedná se však o poměrně finančně náročný zásah. Dvourychlostní pásové pily používají pro změnu rychlosti změny převodu. Změna rychlosti může být dána změnou umístění řemenu, který obstarává přenos kroutícího momentu z motorické jednotky na hřídel hnaného kola, na převodném kole řemenu. Tento princip znáte jistě ze strojních sloupových vrtaček či cirkulárek. Druhým typem dvourychlostních pásových pil jsou pily vybavené takzvaným variátorem. Pomocí tohoto sofistikovaného zařízení je pak možno změnit rychlost otáčení. Tímto variátorem bývají vybaveny i pily staršího data výroby. Pily s plynulou regulací jsou výdobytkem moderní doby. S příchodem elektroniky tak lze přesně stanovit rychlost otáčení kol a tím i rychlost pilového nože.

Dalším velice důležitým údajem je kromě výšky řezu také vyložení pásové pily. Je to vlastně vzdálenost pásového nože od ramena pily u pil vertikálních či maximální výškou řezu u pil horizontálních. U pil horizontálních se pak vlastně nehovoří o výšce řezu, jako u pil vertikálních, ale o šíři řezu.

Karuselová pila je spíše určena pro velkoobjemové zpracování bloků polyuretanových pil

Nejen nové pily jsou stále využíványServis a seřízení pásových pil vždy přenechte odborníkům. Důležitými parametry, které ovlivňují nejen životnost pily, ale i kvalitu řezu jsou: použití správného rozměru nože, použití kvalitního nože, správné napnutí nože, správné seřízení naklápěcího kola, správné seřízení brousícího zařízení, osazení kvalitními, správnými brousky, seřízení dorazu pilového pásu při použití jednostraně broušeného nože a jiné. Více se jistě dočtete v návodu k obsluze konkrétního typu pásové pily.

Pásové pily staršího data výroby plně servisuje a repasuje i firma ROBEX DK, s.r.o. ® (viz. článek Bazar).

Vysvětlení některých technických pojmů:
rychlost nože – pohyb v čase, změna polohy nože (m/s)
pilový pás – jinak též pásový nůž
rychlost – pohyb tělesa v čase
brousek – k broušení nože
konvexní – ostří zvlněné, vlnky
konkávní – ostří se stříškami
stůl – deska pily
ochranná patka – bezpečnostní prvek pily
bazar – místo nákupu staršího, použitého stroje
náhradní díl – díl potřebný k opravě stroje

Neodstraňujte nikdy bezpečnostní prvky z pásové pily.


Jste v kategorii: Pásové pily na pěnový materiál

Otevři celou kategoriiPřejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky


 
ROBEX DK, s.r.o. - centrum řezací techniky | CleexCut - pily a řezačky na izolace | ExaPro.cz - použité stroje | Odkazy na partnery webu www.robex-dk.cz | Chcete zde odkaz na Vás?