. RobexPedie - Ochranné prostředky a rukavice

Nápověda Ochranné prostředky a rukavice

Ochranná rukavice, ochranná pomůcka

Zabránit úrazům nebo je alespoň omezit na minimum je v civilizovaných zemích jednou z priorit. Snahou každého výrobce stroje či přístroje je své dílo vyrobit a uvést na trh tak, aby bylo co možná nejvíce bezpečné. Jsou však stroje u kterých jistým rizikům zabránit nelze. U takovýchto jsou zbytková rizika nezbytnou podmínkou jejich  funkčnosti. Právě proto existují osobní ochranné prostředky.

Z pohledu uživatele a jeho bezpečnosti je vždy důležité užívat jakýkoliv výrobek v souladu s pokyny výrobce a prodávajícího. Pokud jsou tyto informace a pokyny poskytovány formou návodu, je třeba návod předem řádně prostudovat a následně striktně dodržovat. Nejsou-li pokyny uvedeny přímo na výrobku, je třeba mít návod k užívání vždy v dosahu.

Ochranné prostředky a pomůcky rozdělujeme:
1) dle skupin ( logicky)
2) dle třídy ochrany
3) dle užití

Ochranné prostředky a rukavice
1) Aby osobní ochranné prostředky opravdu splňovaly to, co o nich jejich výrobci uvádějí a co od nich proto uživatelé očekávají, bylo třeba zakotvit základní požadavky na tyto výrobky i do právních předpisů. Jako jedno z nařízení vlády, kterými se v souladu s právem Evropských společenství stanoví technické požadavky na vybrané kategorie výrobků se zvýšenou mírou rizika pro uživatele, tak spatřilo světlo světa rovněž nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

Ochranné prostředky - rukavice proti pořezáníLogické třídění vychází z předpokladu, že ne všechny prostředky používané ke zvýšení bezpečnosti splňují normy, které stanovují bezpečnostní ochranné prostředky jako takové. Pro příklad uvedeme například protipořezové rukavice z ocelových ok, které splňují předpoklady norem a jsou ochranným prostředkem v plné míře,  naopak běžné rukavice z tvrdé kůže tuto normu splňovat nemusí, ale do jisté míry ruku obsluhy také před rizikem pořezání ochrání. U takovýchto prostředků hovoříme o doplňkové ochraně.

2) Třídy ochrany ochranných prostředků řeší norma 89/686/ECC a další, která stanoví přesné členění jednotlivých ochranných prostředků.

3) Základní členění dle užití:
- OOP pro ochranu hlavy (přilby, čepice, klobouky či síťky)
- OOP pro ochranu dýchacích orgánů (izolační a filtrační dýchací přístroje)
- OOP pro ochranu očí a obličeje (ochranné brýle a ochranné štíty)
- OOP pro ochranu sluchu (mušlové a zátkové chrániče sluchu, akustické přilby)
- OOP pro ochranu rukou (ochranné rukavice, ochranné nátepníky atd.)
- OOP pro ochranu nohou (bezpečnostní, ochranná nebo pracovní obuv)
- OOP pro ochranu těla (ochranné oděvy)
- OOP pro ochranu proti pádu osob (nosné postroje a upevňovací systémy atd.)
- OOP pro ochranu proti utonutí osob (záchranné plovací vesty atd.)

Z pohledu oboru firmy ROBEX DK, s.r.o. nás bude zajímat také členění ochranných prostředků, dle ochrany před:

a) teplem ( nebezpečí popálení)
b) vibracemi ( nebezpečí dlouhodobých obtíží)
c) pořezání ( nebezpečí pořezání)
d) hlukem ( ochrana sluchu)
e) odletujícími částmi ( ochrana zraku)

Podrobněji o ochranných prostředcích a pomůckách:
Ochrana třídy - piktogramy a zápis třídyKonkrétně firma ROBEX DK, s.r.o. nabízí hned několik ochranných prostředků v rámci doprovodné činnosti firmy. Zejména se jedná o ochranu zdraví při práci s produkty nabízenými touto firmou. Například pro tavné řezačky, ať již s pevným nožem, či s řezným odporových drátem je v nabídce dvojice typů rukavic, chránících obsluhu těchto řezaček před případným popálením. Pro práci s drtiči nabízí firma například ochranná sluchátka se štítem v kompletu. Je tedy chráněn nejen sluch, ale také zrak. Jelikož je firma dodavatelem nepřeberného množství řezací techniky, nožů a jiných strojů, přístrojů a dílů, u kterých hrozí riziko pořezání, jsou v nabídce i protipořezové rukavice ve dvou provedeních. Za prvé jde o rukavice složené z mnoha malých ocelových ok, které bezpečně ochrání pracovníka při každodenní práci s řezačka, pásovými pilami aj. Za druhé pak lehké protipořezové rukavice, které je vhodné použít při výměně nožů kotoučových, nožů pásových pil a všude tam, kde je třeba skloubit ochranu paže před pořezáním a zároveň mít v rukou tolik potřebný cit.   


Otázky a odpovědi:
Co je osobní ochranný prostředek? Za osobní ochranný prostředek se považuje každé zařízení nebo prostředek určený k nošení nebo držení jednotlivcem pro ochranu před jedním nebo více zdravotními a bezpečnostními riziky. Za osobní ochranný prostředek se rovněž považuje technická sestava, tvořená několika výrobcem nedílně spojenými zařízeními.

Seznam důležitých norem:
502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Směrnice v EU - Český Focal Point
89/656/EEC o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci
89/686/EEC o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků

Ochranné prostředky - značky a piktogramy

Zdraví své a zdraví svých zaměstnanců pečlivě střežte. Pouze zdraví zaměstnanec může vykonávat činnost a přinášet tak firmě prosperitu.


Jste v kategorii: Ochranné rukavice a prostředky

Otevři celou kategoriiPřejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky


 
ROBEX DK, s.r.o. - centrum řezací techniky | CleexCut - pily a řezačky na izolace