. RobexPedie - Drtiče, drtící mlýny, drásací stroje

Nápověda Drtiče, drtící mlýny, drásací stroje

Drtič na pěnové hmoty, drtiče na Molitan ®, drtič a drtící linka, drtící a drásací stroje

Drtič je stroj sloužící k rozmělnění materiálu do formy zrn, ne však až na prach - k tomu slouží mlýny. Konstrukce drtiče vychází z fyzikálních vlastností drceného materiálů. Firma ROBEX DK, s.r.o. ® jako jedna z mála v Evropě dodává drtiče na zpracování PUR pěn, Molitanu ®, ale i jiných odpadů a materiálů.

Tyto drtiče procházejí pravidelnými inovacemi.

Základní členění:
- Drtiče s rovnými noži  
- Drtiče se šikmými noži  
- Drásací stroje  
- Mlýny  
- Šrotovníky

Popis částí standardního drtičeDrtiče s rovnými noži jsou vybaveny rotorem na kterém jsou umístěny nože v kolmé přímce ke svislici stroje. Ke střihu, drcení tak u tohoto principu dochází za pomocí kolmo na sebe umístěných nožů. Při vývoji jsme v minulosti objevili nový princip, kde jsme rotor s rovně umístěnými noži nahradili novým rotorem se šikmo umístěnými noži. Došlo tak k výraznému výkonovému nárůstu drcení a zároveň prokazatelnému snížení hluku vlivem snížení vnitřních turbulencí při proudění vzduchu komorou. Velikost frakce nadrceného vstupního (odpadového) materiálu je dána použitým sítem, které je vyrobeno speciálně pro daný typ drtiče. Odtah nadrceného materiálu zajišťuje ventilátor s cyklónem, který je připojen na výstupní stranu výsypky (prostor pod sítem).

Popis drtící komory drtičeDrtiče se šikmými noži jsou vybaveny jedním rotorem se šikmými noži. Ke střihu, drcení tak u tohoto principu dochází za pomocí šikmo na sebe umístěných nožů. Tento princip, se šikmo umístěnými noži, kde k drcení dochází gilotinovým způsobem, se projevil jako nejhospodárnější. Došlo tak k výraznému výkonovému nárůstu drcení a zároveň prokazatelnému snížení hluku vlivem snížení vnitřních turbulencí při proudění vzduchu komorou. Velikost frakce nadrceného vstupního (odpadového) materiálu je dána použitým sítem, které je vyrobeno speciálně pro daný typ drtiče. Odtah nadrceného materiálu zajišťuje ventilátor s cyklónem, který je připojen na výstupní stranu výsypky (prostor pod sítem).

Drásací stroj využívá schopnosti materiál nadrásat , jinak řečeno natrhat. Tento princip je hojně používán zejména kvůli čisté frakci na výstupu ( bez příměsí prachu). Na rotoru tohoto drásacího stroje jsou umístěny drásací kolky, které při průchodu materiálu statorovou částí nadrtí materiál na požadovanou frakci.

Drtící mlýny využívají schopnosti materiál rozemlít , jinak řečeno rozmělnit. Tento princip využívá pomaloběžného rotoru, popř. více rotorových částí.  Zpravidla jsou tyto mlýny vybaveny více rotory či segmentovými rotory.

Šrotovníky jsou úzce specializované drtiče. Tento starý princip je běžně využíván spíše v zemědělství. Tento princip využívá pomaloběžného rotoru na kterém jsou většinou volně umístěny drtící segmenty tzv. kladívka, další typy šrotovníků využívají také např. řetězových segmentů a jiných.

Nožové mlýny a drtiče dále dělíme na:
- jednorotorové
- dvourotorové

Jednorotorový a dvourotorový drtič

Jednorotorové drtiče mívají obvykle vyšší otáčky otáčení rotoru. Rotor může být vybavený rovnými noži či noži šikmými, které využívají lepšího střihu podobného gilotinovému způsobu dělení.  Dvourotorové a vícerotorové drtiče využívají k drcení speciálních na rotorech umístěných segmentových nožů. Vícemotorové drtiče mají pomalý běh a nízký počet otáček těchto rotorů. Tohoto principu dělení je využíváno na velkoobjemové drcení.

Ne vždy lze dle příkonu pohonu drtiče určit jeho výkon. Záleží totiž na vhodném výběru typu drtiče. Například dvourotorové drtiče budou vhodné na drcení tvrdých materiálů a dosáhnou tak i při nižším příkonu pohonné jednotky vyššího výkonu než ostatní typy. Jednomotorové drtiče s rovnými či šikmými noži jsou vhodné pro drcení měkkých materiálů typu Molitan ®, PUR pěny a jiné. Drásací stroje jsou vhodné pro rozmělňování látek či oddělování látk od pěnových materiálů. Šrotovníky lze například použít pro vysoce výkonné dělení, rozmělňování tvrdých desek polystyrénu.

Drtič jako takový je zařízení s poměrně vysokou cenou pořízení. Snadnou možností jeho pořízení je pak zakoupení stroje staršího, který je pak třeba repasovat, přičemž hlavní důraz při repasi drtiče bývá zaměřen na mechanické části drtiče. Elektroinstalace totiž bývá velice jednoduchá. Jedná se v podstatě o přivedení elektrické energie na motorickou pohonnou jednotku dle platných elektro norem. Zvláštní pozornost si u drtičů zaslouží ložiska hřídele rotoru a jejich uložení. Při jakékoli vůli totiž dochází při otěži drtiče k ohřívání těchto ložisek. Toto zahřátí pak zapříčiní degradaci mazacího tuku a ložisko jde pak nasucho. Hrozí zničení uložení rotorové části drtiče. Také úprava násypky bývá nezbytná  při repasi jakéhokoli drtiče. Nové bezpečnostní normy se totiž snaží snížit riziko dotyku rukou a dalších částí obsluhy a tím maximálně snížit riziko úrazu. Násypky u nových či nově repasovaných drtičů jsou tak vysoké. Také vstupní otvor je vhodné opatřit zástěnou či mechanickými zábranami proti zpětnému vylétnutí drceného materiálu, ke kterému může dojít při styku materiálu s točícími se částmi drtiče. Spodní komoru drtič je vhodné doplnit o správně nadimenzovanou drtící komoru se sítem. Správné nedimenzování této části určuje do jisté míry a konečný výkon drtiče. Nadrcený materiál musí mít totiž dostatečný prostor, než dojde k jeho odsátí tlakovým potrubím. Toto platí hlavně u drcení lehkých, sypkých materiálů. Drtící síto je umístěno pod rotorovou částí stroje a určuje vlastní výstupní frakci  nadrceného materiálu.

Popis odsávací cesty nadrceného materiálu z drtičePro navýšení výkonu drtiče je vhodné jej doplnit o odsávací zařízené, které zajistí odtah již nadrceného materiálu, který prošel sítem a tím splňuje rozměrové specifikace síta, mimo drtící komoru drtiče. Tento materiál bývá odtažen speciálním ventilátorem, který tvoří v systému podtlak  pomocí PVC či jiné na výstup drtiče napojené hadice. Pozor však na materiálové složení této hadice. U drcení některých materiálů totiž dochází ke vzniku vysokého potenciálu statické elektřiny. Doporučujeme tedy vždy  použít hadice s ovinutým drátem na který je možné připojit zemnící vodič a alespoň částečně snížit riziko vzniku statické elektřiny. Statická elektřina může totiž negativním způsobem ovlivnit výkon drtící jednotky. Odtahový výkon je totiž snížen snížením průtoku vzduchu systémem odtahu materiálu.

Ventilátor pro odtah materiálu od drtičeZa ventilátorem je vhodné v závislosti na použitém principu odtahu a dalším principu práce použít cyklón respektive odlučovač. Tento zajistí snadnou práci s materiálem na výstupu podtlakového vedení. Ze systému je totiž pomocí cyklónu odstraněn tlakový vzduch, který tlačí materiál. Na výstupu pak materiál jen lehce padá a pásový dopravník či do pytle, krabice (záleží na zvoleném způsobu další práce s materiálem) nebo do velkoobjemového sila, kde Cyklón pro odlučování přebytečného tlaku z odtahového systémuje materiál uskladněn  na další zpracování. Tato sila mohou být pevná, kde tělo cyklónu tvoří kovový či plastový plášť, nebo lehká sila, kde je plášť tvořen lehkými textilnímu materiály. V tomto případě pak mluvíme o pytlových silech, která částečně nahrazují nutnost použití precizních cyklónů a odlučovačů. Cyklón je ve své svrchní části vybaven speciálním, prodyšným pytlem, který zajistí odchod vzduchu ze systému. Materiál je vždy těžší než vzduch aPlnička pytlů pro plnění pytlů nadrceným materiálem tak padá dolů.  Systém pak může být dovybavený ještě o pytlovací zařízení, pokud není součástí spodní části cyklónu. Pytlovací zařízení může být součástí cyklónu, zde je pak využíváno gravitace k plnění pytlů. Preciznějším způsobem plnění pod tlakem pak slouží speciální plničky pytlů, kde do svrchní části pytlovačky letmo padaný materiál padá do komory, která ústí na šnekový otáčející se hřídel. Tento hřídel pak svým otáčením tlačí materiál do pytle.

Pásové dopravníky zvýší účinnost plnění drtící komoryZa zmínku pak stojí ještě zmínit možnosti přísunu materiálu do drtiče respektive do vstupní komory drtiče. Nejednodušším způsobem je ruční dávkování materiálu do drtící linky. Obsluha však musí dbát na zvýšené nebezpečí úrazu, i když moderní drtiče mají vstupní část vyhotovenou právě s ohledem na bezpečnost práce. Obsluha musí také získat zkušenosti v ohledu na možnosti konkrétního drtiče, tak aby nedošlo k zahlcení vstupu drtiče. Při přesycení vstupním materiálem totiž hrozí výrazné snížení výkonu drtiče. Preciznějším způsobem přísunu materiálu je pak použití speciálních pásových dopravníků. Tyto mohou být vyhotoveny v jednoduché verzi se stálou rychlostí nebo automatické, které řídí rychlost posuvu materiálu do drtiče v závislosti na jeho momentálním zatížení a množství materiálu v drtící komoře. Při drcení měkkých materiálů je také možno použít k navýšení výkonu Ukázka drtící komory drtičetakzvané pásové dopravníky s kompresí, které před  vstupem materiálu do drtiče provedou jeho objemovou optimalizaci stlačením tohoto materiálu. U velkoobjemových drtících linek může být také využito takzvaných předdrtičů, které zajistí rozměrovou optimalizaci  drceného materiálu. Drtiče mohou být Ukázka nožů drtičena vstupu také vybaveny kontrolními mechanismy, které zabrání vstupu znehodnoceného materiálu či materiálu s jinými vlastnostmi než stanovenými do drticí komory. Například se jedná o kontrolu přítomnosti kovů v Molitanové ® výplni sedaček automobilů. Tyto kovy by totiž zapříčinili velice rychlé otupení nožů drtiče.

Drtiče při drcení vydávají vysoký hluk, doporučujeme vždy použít ochranu sluchu obsluhy. Také zrak je třeba chránit, ať již před vylétnutím předmětu z drtící komory či pouze před prachovými částicemi. Doporučujeme tedy používat sloučené ochranné prostředky, kde je chráněn sluch i zrak.

Vysvětlení některých technických pojmů:

Rotor – otáčející se část drtiče s noži
Stator – opozice rotoru
Rychlost – pohyb tělesa v čase
Frakce – nadrcený materiál
Síto – určuje velikost frakce
Cyklón – odlučovač materiálu od vzduchu v systému odtahu
Silo – zásobník s nadrceným materiálem

Ukázka pohybu rotoru v drtiči se šikmými noži DPH10S

K regulaci výstupní frakce použijte síto s odpovídajícími otvory.


Jste v kategorii: Drtiče a drtící linky

Otevři celou kategoriiPřejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky


 
ROBEX DK, s.r.o. - centrum řezací techniky | CleexCut - pily a řezačky na izolace | ExaPro.cz - použité stroje | Odkazy na partnery webu www.robex-dk.cz | Chcete zde odkaz na Vás?