. RobexPedie - Recyklace, recyklační linky

Nápověda Recyklace, recyklační linky

Recyklační linka na různé pěnové hmoty, recyklace PUR pěn, Molitanu ®, izolací

Recyklace je výraz pro takové nakládání s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a v některých případech může omezovat zátěž životního prostředí.

Recyklace se v základu dělí na:
- přímou
- nepřímou

Recyklace je cestou budoucnosti!Přímá recyklace je vlastně znovuvyužití věci bez další úpravy. Typickou přímou recyklací je znovuvyužití automobilových součástek z vrakoviště. To znamená, že takovýto předmět může být dále užíván bez dalších procesů a úprav. Nepřímá recyklace je potom znovuvyužití pomocí znovuzpracování materiálu z odpadu. Energie potřebná pro znovuzpracování recyklované věci je pak nazývána šedou energií. Šedou energii lze také charakterizovat tak, že je to vlastně energie spotřebovaná při výrobě recyklátů. Do šedé energie je započítávána nejen lidská práce (v přesném pojetí), ale příkon motorů drtičů a jiných. Recyklátem se rozumí  výrobek, který je vyroben z recyklovaného materiálu.

Odpad může být:
- vzniklý užíváním věci
- z výroby

Velice moderní je nyní řešit otázku odpadů vznikajících užíváním věci. Takto vznikající odpady jsou pak podrobeny toliko známé separaci odpadu, jinak zvané třídění odpadů a následnému skládkování, respektive přístupu, který daný typ materiálu umožňuje.

Obecné barevné značení kontejnerů na tříděný odpad (barva a textové označení kontejnerů určuje, pro jaké složky odpadu jsou jednotlivé nádoby určeny):

Barva modrá, nápis „papír“
Kontejner je určen pro odkládání papíru – např. noviny, časopisy, sešity, kancelářský papír, kartony, papírové obaly, reklamní letáky, krabice, obálky atd.Do kontejneru nepatří papír mokrý, mastný či jinak znečištěný, papír kopírovací, laminovaný, lakovaný, voskovaný, fotografický, vícevrstevné kombinované obaly (nápojové kartony), papírové dětské pleny, hygienické vložky, použité papírové kapesníky atd.

Barva žlutá, nápis „plast“
Do kontejneru patří plasty z domácnosti včetně polystyrenu, PET lahve, kelímky od jogurtů a jiných potravin, plastové obaly od potravin, fólie, sáčky, tašky, přepravky, nádoby, vymyté obaly od drogistického zboží, hračky atd. Před vhozením do kontejneru je třeba plastové odpady sešlápnout. Do těchto kontejnerů patří rovněž nápojové kartony od mléka, džusu, vína a dalších nápojů. Do kontejneru nepatří linoleum, novodurové trubky, molitan, textil, plastové výrobky obsahující části z jiných materiálů než plastů, obaly znečištěné chemikáliemi, pneumatiky, hračky a výrobky z měkkého plastu – PVC, elektrozařízení atd.

Barva bílá, nápis „bílé sklo“
Do kontejneru patří bílé lahve od nápojů, skleněné nádoby a střepy. Tabulové sklo, i když je bílé, má jiné složení a patří do skla barevného.

Barva zelená, nápis „barevné sklo“
Do kontejneru patří lahve od nápojů, skleněné nádoby a předměty, střepy a tabulové sklo. Do kontejnerů na sklo nepatří keramika, porcelán, žárovky, zářivky, zrcadla,bezpečnostní sklo s fólií, drátěné sklo, autoskla a skleněné obaly znečištěné chemickými látkami. Z obalů je třeba odstranit víčka. Papírové etikety není třeba odstraňovat.

Kontejnery pro třídění odpadu, kontejnery na separovaný odpad

Prozatím v pozadí pak stojí odpad z výroby. Odpad z výroby dělíme na odpad vzniklý z:

- prvovýroby
- druhovýroby

Kolik odpadu vyprodukuje Vaše firma?Je až neuvěřitelné, kolik vzniká odpadu v prvovýrobě i druhovýrobě. Do tohoto odpadu je započítáván nejen odpad vzniklý konečným opracováním produktu,  ale i odpad vzniklý při procesu výroby, či technologickým postupem vznikající odpad. V souvislosti s odpady z výroby se pak často hovoří o takzvaném nebezpečném odpadu. Ani tento druh odpadu se však netýká pouze podnikajících osob, či výrobních podniků. Nebezpečné odpady lze charakterizovat takto: jsou to všechny odpady vykazující 1 nebo více nebezpečných vlastností. Seznam nebezpečných vlastností je uveden v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona bylo vyhlášeno pod č. 106/2005 Sb.). Prováděcí předpis k tomuto zákonu obsahuje Seznam nebezpečných odpadů. V domácnostech se jedná např. o zbytky barev, olejů, laků a jiných chemikálií (včetně kosmetických – lak na nehty, lak na vlasy atd.), nádoby a textilie znečištěné těmito látkami, dále léky, baterie, autobaterie, mechanicky poškozená a neúplná elektrozařízení a osvětlovací technika.

Nejen ekologické znovuvyužití je velice důležitéKlasickým příkladem znovuvyužití odpadu je využití odřezků, pilin a hoblin k výrobě pelet a dřevo briket. Při truhlářské výrobě a opracování dřeva vzniká tento typ odpadu v míře až 10% u objemu opracovaného dřeva. Při takovémto zpracování odpadu typu dřevo však nevzniká téměř žádná šedá energie. Pelety totiž mohou být lisovány přímo či za použití malého množství ekologických pojiv.

Stroje využívané samostatně pro recyklaci materiálů jsou součástí takzvaných recyklačních linek. Recyklační linka je tedy soustava strojů využívaných k recyklaci.

Sestava klasické, jednoduché recyklační linky

V segmentu Recyklace Polyuretanových materiálů je firma ROBEX DK, s.r.o.® evropskou jedničkou a do jisté míry udává tempo v tomto segmentu.

Základní členění:
- recyklace a pojení PUR pěn dvousložkovou technologií 
- recyklace a pojení PUR pěn jednosložkovou technologií
- recyklace nové generace na pojení jiných materiálů

Součást recyklační linky na pojené pěnové hmotyDvousložková technologie recyklace pěnových hmot je princip recyklace vycházející z použití dvou složek speciálních chemikálií. Velikost frakce nadrceného vstupního (odpadového) materiálu do jisté míry určuje vzhled a hrubost výstupního bloku, je tedy vhodné materiál připravit na potřebnou hrubost. K drcení je použito drtičů dodaných naší firmou, pouze tak můžeme zajistit kvalitu na straně vstupních surovin. Nadrcený materiál je promíchán v míchací nádobě a jsou přidány speciální pojidla z chemického hospodářství. Tato směs je vsypána do formovací nádoby a za pomocí působení Řídící panel recyklační linkytlaku a času je připravený materiál slisován na požadovanou hustotu. Rozměry bloku limituje rozměr formovací nádoby. Hustotu bloku určuje zejména množství použitých chemikálií a síla lisovacího beranu. V rámci naší inovace jsme nově započali s výrobou lisovací formy, která umožňuje změnu rozměrů výstupních bloků. Jednotlivé procesy i jejich časy jsou řízeny předem nastaveným řídícím systémem.

Recyklační linka na pojení pěnových hmot nové generace

Další z části recyklační linky na Molitan a další pěnové hmotyPrincip jednosložkové recyklace vychází z použití pouze jedné složky speciální chemikálie. U tohoto principu také platí, že velikost nadrceného vstupního (odpadového) materiálu do jisté míry určuje vzhled a hrubost výstupního bloku, je tedy vhodné materiál připravit na potřebnou hrubost. K drcení je použito drtičů dodaných naší firmou, pouze tak můžeme zajistit kvalitu na straně vstupních surovin. Nadrcený materiál je promíchán v míchací nádobě a je přidána speciální pojící chemikálie z chemického hospodářství. Tato směs je pak vsypána do formovací nádoby a za pomocí působení tlaku a času je připravený materiál slisován na požadovanou hustotu. K vytvrduntí dUkázka vícevrstvé recyklace pojených pěnových materiálůochází pomocí propaření slisovaného bloku pomocí ostré (tlakové) páry, která zahájí reakci chemikálie. Rozměry bloku limituje rozměr formovací nádoby. Hustotu bloku určuje množství použitých chemikálií, teplota a množství páry a síla lisovacího beranu. V rámci naší inovace jsme nově započali s výrobou lisovací formy, která umožňuje změnu rozměrů výstupních bloků. Jednotlivé procesy i jejich časy jsou řízeny předem nastaveným řídícím systémem.

Firma ROBEX DK, s.r.o.® je dlouholetým výrobcem recyklačních linek pro recyklaci pěnových materiálů typu Molitan® aj. Právě proto se nyní angažujeme v projektech pro recyklaci odpadů. Vyvinuli jsme totiž technologii, která umožňuje znovu recyklovat do desek či bloků rozličné typy materiálů. Mezi tyto recyklovatelné materiály patří např. pěnové materiály PUR (měkké i tvrdé), Visco pěny, PE pěny, odpad z plastikářské výroby a gumárenské výroby, textilie, sklená vlákna, čedičové vlny, izolační materiály aj. Všechny tyto materiály lze pojit a získat tak nový, ojedinělý výrobek, který jistě najde uplatnění na trhu.

Bloky recyklovaného materiálu tzv. recyklátu

Naše laboratoř je přiipravena k výrobě vzorkůV rámci podpory projektů zákazníků firmy ROBEX DK, s.r.o. je tato účastna a schopna zajistit provedení zkoušek a vzorků z dodaných materiálů  ( vlastníme vývojové středisko a stálé pracoviště pro výrobu vzorků), provedení zkoušek vlastností těchto materiálů  ( vzorky předložíme k odsouhlasení vlastností), komunikace se zkušebnou  ( zajištění podkladů), poradenství v oblasti použitelnosti recyklátů  ( vzájemná komunikace a vstřícnost, maximální utajení vašeho projektu). Zákazníkovi již zbývá pouze najít uplatnění těchto výrobků  ( izolace, podklady, doskočiště a jiné)!

Po odsouhlasení koncepce výroby recyklátů, můžete odkoupit technologii a recyklaci provádět na vlastní recyklační lince v rámci vlastní režie. Šetříme recyklací naše životní prostředí!

Technologii vám bude samozřejmě plně předána. Jelikož je firma přímým výrobcem, nabízí možnost dalšího poradenství, servisu a  dalších služeb!

Hodnocení projektů:
- snížení nákladů za skládkování, převoz na skládky
- snížení nákladů za využití služeb spaloven
- zvýšení know-how Vaší firmy
- nové uplatnění Vaší firmy na trhu

Vzorky recyklátů pro zkušebnictví a testováníTomuto projektu se firma ROBEX DK, s.r.o. ® věnujeme již několik let, může proto předložit již celou škálu plnohodnotných vzorků pocházející z vlastní zkušební laboratoře (cca. 1500 ks). V rámci zkvalitnění služeb v oblasti výzkumu vybavuje firma průběžně laboratoř o další zkušební stroje a zařízení.

Vyrobené recyklační linky můžete shlédnout zde! V případě  zájmu o tuto technologii kdykoli kontaktujte firmu ROBEX DK, s.r.o. ®!

Vysvětlení některých technických pojmů:
recyklace – znovuvyužití
recyklát – znovuvyužitý výrobek
šedá energie – energie potřebná při recyklaci
komunální odpad – běžně vzniklý odpad z domácností
tříděný odpad –  viz. separovaný
separovaný odpad – odpad tříděný pro další využití
recyklační linka – sestava strojů pro recyklaci

Recyklace je cesta budoucnosti. S nám tuto cestu naleznete

Najdeme společnou cestu ...


Jste v kategorii: Recyklace, recyklační linky

Otevři celou kategoriiPřejdi na oficiální web firmy ROBEX DK, s.r.o., kde můžes shlédnout či zakoupit tyto výrobky


 
ROBEX DK, s.r.o. - centrum řezací techniky | CleexCut - pily a řezačky na izolace